PANEOTRAD V3+ 自動麵團成形機

 • 品牌: BONGARD
  外型尺寸:118W x 82D x 182H (cm)
  電力規格:220/380V, 3PH N+G, 1.0KW

PANIFORM 自動麵團分塊成形機

 • 品牌: JAC
  外型尺寸:98W x 79D x 125/176H (cm)
  電力規格:220/380V, 3PH N+G,1.5KW

TRADIFORM 20 麵團分塊成形機(20塊)

 • 品牌: JAC
  外型尺寸:98W x 79D x 125/165H (cm)
  電力規格:220/380V, 3PH N+G,1.5KW

DIVIFORM 麵團成形機(雙刀座)

 • 品牌: JAC
  外型尺寸 : 77W x 100D x 125/176H (cm)
  電力規格 : 220/380V, 3PH N+G, 1.5KW

DIV-R 20 麵團分塊機(20塊)

 • 品牌: JAC
  外型尺寸 : 60W x 81D x 125/176H (cm)
  電力規格 : 220/380V, 3PH N+G, 1.5KW

DIV-R 10/20 麵團分塊機(10/20塊)

 • 品牌: JAC
  外型尺寸 : 60W x 81D x 125/176H (cm)
  電力規格 : 220/380V, 3PH N+G, 1.5KW

UNIC 麵團整形機(法國棍)

 • 品牌: JAC
  外型尺寸 : 96W x 103D x 71H (cm)
  電力規格 : 220/380V, 3PH N+G, 1.1KW

FORMA 麵團整型機(法國棍+平麵團)

 • 品牌: JAC
  外型尺寸 : 96W x 103D x 71H (cm)
  電力規格 : 220/380V, 3PH N+G, 1.1KW